Lid worden

Wat moet u doen om lid te worden?
Om lid te worden van onze vereniging maakt u een afspraak om bij ons te komen kijken. Bij het eerste bezoek neemt u ook een geldig legitimatie (paspoort of identiteitskaart) mee.

De eerste maand als introducé kunt u kosteloos lucht schieten onder begeleiding van één van onze instructeurs.

Als uw belangstelling voldoende gewekt is, kunt u zich inschrijven als aspirant. Na het voltooien van de aanmelding en het inleveren van de benodigde documenten, waaronder het document V.O.G., wordt u 6 maanden aspirant.

In deze 6 maanden neemt u kennis van ons veiligheidsreglement en na deze periode neemt het bestuur een besluit of u officieel lid kunt worden van onze vereniging.

Foto: KNSA Schutterspas

Procedure lid worden:
De minimale leeftijd die een nieuw lid moet hebben, is 14 jaar. Nieuwe leden zijn de eerste zes maanden aspirant. Van het verzoek wordt zo spoedig mogelijk, op de voor de leden duidelijk zichtbare wijze, kennis gegeven. De leden kunnen tegen de toelating schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur zolang deze niet heeft beslist.

Ieder aspirant, ook diegene die de wens te kennen geeft uitsluitend met vuurwapens te willen schieten en beweert reeds een uitstekend schutter te zijn, is verplicht zich eerst te bekwamen in het hanteren van een luchtwapen. Tenzij het bestuur anders beslist worden hier geen uitzonderingen op gemaakt.

In de eerste maanden krijgt ieder aspirant een cursus veilig en vaardig omgaan met luchtwapens. Na de cursus legt men een proef van bekwaamheid af. Deze periode wordt geschoten in het uur voordat de geoefende schutters beginnen. Dit is elke dinsdag- en vrijdagavond tussen 19:30 en 20:15 uur.

Na een periode van drie maanden wordt bekeken of aan u toestemming verleend kan worden om met klein kaliber te mogen schieten. Dit wordt door de veiligheidsfunctionaris / basistrainer verleend als men het er over eens is dat u , wat betreft wapenhandeling en stabiliteit (toepassing veiligheidsmaatregelen), op een zodanig peil staat. Dat u op een verantwoordelijke wijze de sport beoefend. Dus dat u beschikt over voor een schutter noodzakelijke mentale, morele en geestelijke zelfdiscipline. Uiteraard volgt men eerst een cursus veilig en vaardig omgaan met klein kaliber wapens en na een periode legt u ook hiervoor een proef van bekwaamheid af.

Het schieten met vuurwapens:
Het zal u nu duidelijk zijn waarom ieder aspirant lid eerst een proefperiode van drie maanden met luchtwapens moet doormaken. In deze periode maakt hij/zij zich vertrouwd met het omgaan met wapens en het toepassen van de veiligheidsmaatregelen. Hoe lang de proefperiode na drie maanden nog voortduurt, is voor iedereen verschillend en hangt ook nog van af hoe vaak de desbetreffende persoon komt schieten.

In de praktijk is gebleken dat men gemiddeld 20 oefenseries nodig heeft voordat men de veiligheidsmaatregelen gaat toepassen zonder er bij te hoeven nadenken. U ziet ook dat het niet zozeer gaat om het schieten van een hoog puntentotaal.

Voor beoordeling of een schutter “aan vuur toe is” is dat niet zo belangrijk al is er natuurlijk een zeker minimum. Een redelijke geoefendheid is voldoende, hoofdzaak is de mentale instelling.

Na een jaar officieel lidmaatschap kunt u in overleg een verlof aanvragen om een eigen vuurwapen (klein kaliber) aan te schaffen.

Inschrijven:
Een verzoek om aangemeld te worden als aspirant van de vereniging wordt gedaan op een door het bestuur verstrekt formulier. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend, vergezeld van vier goed gelijkende pasfoto’s, bij het bestuur te worden ingeleverd. Mocht de aanvrager/ster minderjarig zijn, dan dienen zijn/haar ouders, voogd of verzorgers het formulier mede te ondertekenen.

Met de aanmelding om toelating overlegt men de volgende bescheiden:

Het inschrijfformulier + 4 pasfoto’s
Inschrijfgeld (éénmalig) € 50,-
KNSA Lidmaatschapbedrag (dit bedraagt voor de jeugd € 17,50,- 18 jaar en ouder € 42,50 )
Contributie voor het lopende jaar in overleg met de penningmeester.
Verklaring omtrent het gedrag ( VOG ) aan te vragen bij uw gemeentehuis. (hiervan zijn de kosten ongeveer € 42,50)

Om in contact met ons te komen zie de contact gegevens.